Ameliyat Yorumları

Gerçek Hasta Yorumları


KVKK

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz ameliyatyorumlari.com (“Ameliyat Yorumları” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, http://www.dunyaeko.com.tr aracılığıyla erişilen, Ameliyat Yorumları yönetimindeki diğer tüm internet siteleri (“www.ameliyatyorumlari.com”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Ameliyat Yorumları olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;

 İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,

 İnternet Sitesi içerisinde bulunan çerezler,

 İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yapmanız,

 İnternet Sitesi’nde yer alan formları doldurmanız,

 İnternet Sitesi içerisindeki ‘Kayıt Ol’ ve ‘Kullanıcı Girişi’ ile sistemde belirtilen bilgileri doldurarak giriş sağlamanız,

aracılığıyla toplamaktayız.

2.  VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ: VERİ TİPLERİ

Kimlik Verisi Ad-soyadı .                T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet,

İletişim Verisi                                  E-posta adresi, telefon numarası, ülke, il, ilçe, teslimatın yapılacağı adres bilgisi, fatura adresi

Mesleki Deneyim Verisi                  Öğrenim durumu, meslek, öğrenci belgesinde yer alan bilgiler

Müşteri İşlem Verisi                        İçerik aramasına ilişkin bilgi, sepete eklenen ürün bilgisi, favori ürün bilgisi, elektronik ticari ileti

                                                       gönderimine ilişkin verilen hukuki onay, talep ve şikâyet bilgisi, verilmiş olunan hukuki onaylar

İşlem Güvenliği Verisi                     İnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi,

                                                       kullanıcı adı ve parola bilgisi

Pazarlama Verisi                            Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, alışveriş geçmişi bilgileri

Diğer Bilgiler                                   Konu başlığı, mesaj içeriği bilgisi

“Ödeme seçenekleri” içerisinden “Banka-Kredi Kartı” bölümünü tercih etmeniz halinde Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen kart üzerindeki ad-soyad, kart numarası, kart tipi, kartın son kullanma tarihi, kartın CVV numarası bilgileriniz; veri sorumlusu olarak Ameliyat Yorumları tarafından işlenmemekte olup ilgili bilgileriniz, ödeme işleminizin tamamlanması ve aramızdaki hizmet ilişkisi gereği anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar tarafından işlenecektir.

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

• İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

• Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

• İnternet Sitesi üyelik sisteminde isim, soy isim ve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması,

• Üyeliğinizin tamamlanabilmesi ve üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,

• Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,

• Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,

• Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi,

• Yaptığınız alışverişin 5.000 TL ve üzeri olması halinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Satın aldığınız ürünün teslimatı ile ilgili bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi,

• Satın aldığınız ürünün ulaştırılacağı adresin tespit edilmesi ve ürünün size ulaştırılması,

• Mali yükümlülüklerimiz uyarınca düzenlediğimiz e-fatura, e-arşiv içerisinde adresinizin gösterilebilmesi,

• Satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,

• Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,

• Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,

• Onay vermeniz halinde tarafınıza sunduğumuz hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi,

• Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

• İnternet Sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,

Ameliyat Yorumları tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,

• Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,

• Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

• Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,

• Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla işlenmekte olup  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; Ameliyat Yorumları’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Ameliyat Yorumları’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Ameliyat Yorumları tarafından toplanmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

a. Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

i. Gerekli sözleşme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız kargo şirketine ve bankaya,

ii. Satılan elektronik dergilerin alıcıya ulaşmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,

b. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,

c. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

ç. Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Ameliyat Yorumları sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

5. İLETİŞİM BİLGİLERİ

AMELİYAT YORUMLARI

İletişim Linki : http://www.ameliyatyorumlari.com/iletisim

E-mail: surveyicin1@gmail.com

Ameliyat Yorumları Hakkında

Ameliyat Yorumları tamamen gerçek hasta yorumlarının bulunduğu bir sitedir. Bu sitede bulunan yorumlar hiçbir şekilde tıbbi bir öneri olarak kullanılmamalıdır. Tüm tıbbi rahatsızlıklarınız için uzman bir doktor ile görüşmenizi tavsiye etmekteyiz.

KVKK

Çerez Politikası

Bizi Takip Edin

Email adresinizi girerek tüm yeni içeriklerimizden ilk siz haberdar olabilirsiniz.